کاریزما کاریزما

استخدام و خدمات منابع انسانی

🌍 مانع جغرافیایی در استخدام

دیوانگی است که افراد توانمند را به دلیل زندگی در شهری غیر از شهر محل دفتر شرکت، استخدام نکنید. به ویژه اکنون که این همه فناوری هست تا از طریق اینترنت بتوان کارها را به صورت دورکاری پیش برد.

برای اینکه مطمئن باشید که تیم دورکاری شما با یکدیگر در تماس‌اند، دست کم روزی چند ساعت همپوشانی زمانی داشته باشید.

همچنین گه‌گاه رو در رو یکدیگر را ببینید. باید حداقل هر چند ماه یک بار یکدیگر را ببینید. اینها زمان‌های خوبی برای بازبینی پیسرفت، گفتگو درباره اینکه چه چیزی درست پیش میٰود و چه چیز نادرست، برنامه‌ریزی برای آینده و آشنای شخصی بیشتر با یکدیگر است.

جغرافیا دیگر مهم نیست. بهترین استعدادها را به کار بگیرید بی‌آنکه نگران باشید کجا زندگی می‌کنند.

برگرفته از کتاب بازانجام…